Política de privacitat

Normativa aplicable

Kumon Instituto de Educación de España, SAU regula el tractament que fa sobre les dades de caràcter personal d’acord amb el que preveu la normativa del Principat d’Andorra segons la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals (en endavant, «LCPD»), el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016 (en endavant, «RGPD») i el Protocol que modifica el Conveni del Consell d’Europa per a la protecció de les persones respecte al tractament automatitzat de dades de caràcter personal (en endavant, «STCE 108+»), signat per la ministra d’Exteriors del Principat d’Andorra, Maria Ubach, el 28 de gener del 2019.

Al conjunt de normatives d’aplicació en el tractament de les dades de caràcter personal l’anomenem «NORMATIVA» en la resta del document.


Confidencialitat i protecció de dades

La política de protecció de dades forma part de l’advertiment legal de la pàgina de Kumon Instituto de Educación de España, SAU (www.kumon.ad).

Kumon Instituto de Educación de España, SAU (en endavant, «Kumon») es compromet a protegir la privacitat dels seus usuaris. Kumon és titular del lloc web és titular del lloc web www.kumon.ad i el responsable del tractament de les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris a través d’aquest lloc web.

Kumon informa els usuaris, l’alumnat i els seus familiars i tota persona interessada en el mètode Kumon que, amb data 26 de febrer del 2021, la directora de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades va dictar una resolució per la qual es van aprovar les normes corporatives vinculants (NCV) de responsables i d’encarregat del grup Kumon, resolució, al seu torn, comunicada al Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Les NCV són una mesura més per garantir el tractament correcte de les dades de caràcter personal. Les podeu consultar en Normes corporatives vinculants (Controller: Responsable – Processor: Encarregat).

A continuació, disposeu de la informació relativa a la nostra política de privacitat. En visitar www.kumon.ad, esteu acceptant i consentint les condicions descrites en el nostre advertiment legal.

Recopilació de dades personals i finalitat de cada tractament

Kumon garanteix la confidencialitat, la seguretat i la integritat de tota la informació personal que obtenim dels nostres usuaris.
En el nostre lloc web hi ha diferents formularis:

A.- «Informació sobre el mètode» i «Entrevista personal informativa». Les dades recollides a través d’aquest formulari s’utilitzen per atendre les sol·licituds d’informació o de contacte que ens envieu.

B.- «Sessions informatives sobre la franquícia». Les dades recollides a través d’aquest formulari s’utilitzen per reservar plaça en una de les nostres sessions informatives i oferir-vos informació sobre el nostre mètode i les diferents possibilitats que hi ha de formar part del nostre equip.

C.- «Oportunitats professionals». Les dades recollides a través d’aquest formulari es tracten exclusivament per poder utilitzar-les en diferents processos de selecció de personal.

D.- «Envia’ns els teus suggeriments». Les dades recollides a través d’aquest formulari tenen com a finalitat respondre als suggeriments o comentaris rebuts.

E.- «Microllocs franquiciats». Les dades recollides a través d’aquest formulari es remeten directament a l’orientador de cada centre Kumon sense que Kumon tingui accés al contingut.

F.- «Contacte amb l’equip de Relacions Públiques». Les dades recollides a través d’aquest formulari tenen com a finalitat respondre a sol·licituds d’informació o d’entrevistes per part dels mitjans de comunicació.

G.- «Campanyes promocionals». A més dels formularis esmentats, puntualment es poden habilitar espais per a diferents campanyes, esdeveniments i promocions.

Respecte a aquestes campanyes, i amb caràcter general, us informem que les dades proporcionades en els formularis lliurats físicament o en format electrònic a través de pàgines de campanya en relació amb esdeveniments i activitats que tinguin com a finalitat la promoció del mètode Kumon es tractaran d’acord amb el que preveu la NORMATIVA, i Kumon és el responsable del tractament. La finalitat és la necessària per gestionar els diferents esdeveniments i activitats. També podrem enviar-vos informació sobre el nostre mètode o diferents promocions, així com mantenir el contacte a través de les dades facilitades, sempre que hi hàgiu donat el vostre consentiment explícit en els formularis d’inscripció. A més, us informem que les imatges dels guanyadors de concursos i, si escau, el contingut de possibles entrevistes fetes es poden publicar a través dels nostres espais web o en xarxes socials si així ho heu autoritzat.

El tractament de les imatges de l’alumne/a es fa amb un respecte seriós envers la persona i els drets del menor, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, per la qual cosa s’eliminarà qualsevol captació o filmació que pugui atemptar contra aquests drets fonamentals. Les imatges no s’utilitzaran per a altres finalitats diferents de les expressades, ni se cediran a terceres persones, excepte les autoritzades al tractament o les exigibles legalment.

En relació amb l’anterior, les imatges es tractaran en els diversos suports digitals o analògics degudament protegits, és a dir, amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que en garanteixin la confidencialitat, integritat i disponibilitat, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

En tot cas, podeu revocar el vostre consentiment o oposar-vos al tractament de la imatge, o exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició o limitació i revocació del consentiment en qualsevol moment, enviant una sol·licitud per escrit tal com s’indica a continuació.

Les dades personals obtingudes per Kumon s’emmagatzemen en entorns operatius segurs que no són accessibles per al públic. Utilitzem diferents mitjans de contacte, com ara adreces electròniques, telèfons, així com altres possibles formes de contacte, que sempre ens faciliteu, per contestar a les sol·licituds rebudes a través de diferents mitjans. Les dades proporcionades no s’utilitzen per a cap altra finalitat ni es comparteixen amb tercers sense la vostra autorització prèvia.

Kumon compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Per això, i de conformitat amb el que estableix la NORMATIVA, us informem que les dades personals que faciliteu a Kumon, amb NIF A80067176, domicili a Paseo de la Castellana, 131, 1.º A, 28046 Madrid, telèfon 913 237 092 i adreça electrònica de contacte del delegat de Protecció de Dades dpd@kumon.es, són tractades amb les finalitats descrites anteriorment durant el termini que duri la relació establerta i després durant cinc anys. La legitimació del tractament és l’execució d’un contracte entre les parts o el consentiment explícit de l’interessat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició o limitació i revocació del consentiment enviant una sol·licitud al nostre delegat de Protecció de Dades a l’adreça electrònica esmentada i identificant-vos d’acord amb el dret. No se cedeixen dades a tercers, llevat d’obligació legal, ni se’n fan transferències fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) a països que no tinguin un nivell adequat de protecció o no estiguin adherits a les normes corporatives vinculants (NCV) de Kumon. Teniu dret a presentar una reclamació al nostre delegat de Protecció de Dades a través de dpd@kumon.es o l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, situada a l’edifici del Consell General, carrer Doctor Vilanova, 15-17 (planta -5), AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra, (+376) 808 115 - (+376) 808 118 - apda@apda.ad. En cas de tractar-se d’imatges, heu d’aportar també una foto actualitzada de l’infant.

 H.- «Política de privacitat per a Facebook Ads». Consulteu en aquest enllaç la nostra política per a les campanyes de publicitat que estan actives a Facebook.

I.- «Informes "Dades demogràfiques" i "Interessos" de Google Analytics». Kumon utilitza les galetes de Google Analytics, juntament amb les galetes de la publicitat de tercers a Google, per proporcionar informació addicional sobre remàrqueting amb Google Analytics, els informes d’impressions de la Xarxa de Display de Google i els informes de Google Analytics sobre dades demogràfiques i interessos. Fes clic aquí per ampliar la informació sobre l’ús de galetes a www.kumon.ad. Desactivar Google Analytics: Complement de desactivació de Google Analytics per a navegadors

Informació sobre el tractament de dades personals derivades de la fitxa de matrícula

Els alumnes i les alumnes que hagin sol·licitat la seva matrícula o reserva a través del formulari que lliurem als nostres centres «FITXA DE PROVA/MATRÍCULA/TRANSFERÈNCIA» tenen ampliada la informació rebuda en aquest apartat:
 

Informació addicional sobre el tractament de dades personals dels nostres alumnes i famílies

Qui tractarà les vostres dades personals?
Com veureu, hi ha dos responsables del tractament, que són Kumon i el centre Kumon (centre d’estudi Kumon consignat a l’encapçalament del formulari, en endavant, «centre Kumon»).

De vegades, i sempre amb la vostra autorització, les vostre dades les tractaran empreses del grup Kumon per millorar el nostre mètode, empreses que compliran en tot moment amb les normes corporatives vinculants de Kumon.

Per això te n’informem d’una manera clara i transparent.
 

KUMON

Qui és el responsable del tractament?
Kumon Instituto de Educación de España, SAU (en endavant, «Kumon»), amb NIF A-80067176, domicili a Paseo de la Castellana, 131, 1.º A, 28046 Madrid, telèfon 913 237 092 i adreça electrònica, és el responsable de l’activitat de tractament ALUMNES, per la qual cosa, en compliment de la NORMATIVA, us informem dels tractaments de les vostres dades personals com a alumne o alumna, com a pare o mare, o si escau tutor o tutora (en endavant i conjuntament, «els interessats») que conté aquest formulari i de les dades personals que ens faciliteu en el futur.

Quines són les dades de contacte del DPD?
Pots contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades a través de dpd@kumon.es

Amb quines finalitats tractarem les dades? Quina és la legitimació del tractament? Qui són els destinataris d’aquestes dades?
A Kumon tractarem les dades personals amb aquestes finalitats:

1.- La primera finalitat és poder establir la relació jurídica entre ambdues parts que es deriva del procés de matrícula, així com dur a terme el control, l’administració, l’execució i l’ampliació dels serveis contractats; la gestió de la facturació, i complir amb les obligacions legals, comptables, fiscals i totes les relacionades o vinculades amb la matrícula. Conservarem les dades durant el termini que duri la relació establerta i després durant cinc anys.
La base jurídica del tractament és l’article 18.e) de la LCPD i l’article 6.1.b) del RGPD, normes que diuen que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals. A més, és obligatori que ens faciliteu totes les dades personals, ja que sense elles no podem formalitzar la matrícula ni, per tant, prestar els serveis.

No cedirem ni transferirem les vostres dades personals a ningú, excepte les imprescindibles perquè puguem cobrar els imports pactats entre ambdues parts; en aquest cas, cal que cedim les dades personals a l’entitat bancària que ens heu facilitat.

Tampoc no se’n faran transferències fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) a països que no tinguin un nivell adequat de protecció o no estiguin adherits a les normes corporatives vinculants (NCV) de Kumon.

2.- La segona finalitat és el tractament de la imatge i el so de l’alumne amb finalitats educatives, i per això necessitem tractar les dades personals, les citacions, les entrevistes, les opinions, la imatge i el so de l’alumne que participi en les activitats docents, ja que forma part imprescindible del mètode Kumon, amb la finalitat d’ajudar a desenvolupar les habilitats pròpies de l’aprenentatge autodidacte, aprendre a estudiar d’una manera optimitzada i revisar i millorar el procés d’aprenentatge.

Conservarem les dades durant el termini que duri la relació establerta i després durant cinc anys.

La base jurídica del tractament és l’article 18.e) de la LCPD i l’article 6.1.b) del RGPD, normes que diuen que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, ja que el mètode Kumon implica que els orientadors observin i analitzin la manera en què l’alumne aborda els problemes per adaptar el ritme de progrés i anar incrementant-lo de mica en mica. A més, és obligatori captar la imatge i el so de l’alumne, ja que la feina amb cada alumne està totalment personalitzada; no hi ha dos infants iguals. Per fer una bona projecció d’estudi, és imprescindible l’observació minuciosa del treball a la classe de l’alumne i l’anàlisi de cadascun dels seus gestos, dels seus moviments, del seu comportament davant les dificultats o dels procediments que utilitza en cada cas per resoldre els exercicis. Per tant, l’enregistrament en vídeo de l’activitat es fa imprescindible perquè l’orientador Kumon pugui visualitzar el treball de cada alumne en particular d’una manera minuciosa i definir l’estratègia que cal seguir amb cadascun.

No cedirem ni transferirem les vostres dades personals a ningú sense el vostre consentiment previ.

3.- La tercera finalitat és el tractament de la imatge, el so i les dades personals de l’alumne amb finalitats publicitàries, per a la qual cosa us hem demanat el consentiment exprés en emplenar el formulari «FITXA DE PROVA/MATRÍCULA/TRANSFERÈNCIA».

Per això, només si heu marcat la casella, ens doneu el vostre consentiment exprés perquè puguem tractar amb finalitats publicitàries les dades personals i la imatge i el so de l’alumne que participi en les activitats docents, així com en els esdeveniments de lliurament de diplomes; informació sobre la seva participació en concursos o sortejos; les seves entrevistes i declaracions, i en general, totes aquelles activitats dutes a terme amb la seva ajuda per difondre el mètode Kumon, perquè després d’això puguem publicar-les, reproduir-les, distribuir-les, exhibir-les, comunicar-les públicament, transformar-les, comercialitzar-les o explotar-les comercialment en qualsevol suport o format, ja sigui fotogràfic, televisiu, vídeo gràfic, imprès i a través d’Internet, les xarxes socials, la Intranet, l’Extranet, els mitjans de comunicació o la pàgina web del responsable. La imatge i la veu les cediu de forma lliure, voluntària, gratuïta, no exclusiva i sense límit temporal ni geogràfic, i a més renuncieu expressament a qualsevol reclamació, denúncia o demanda dirigida contra el responsable derivada de l’ús de la imatge, el so i les vostres dades personals de conformitat amb l’autorització concedida. En qualsevol moment podeu revocar el consentiment donat enviant un missatge electrònic a dpd@kumon.es amb l’assumpte «baixa».

Conservarem les dades durant el termini que duri la relació establerta i després durant cinc anys.

La base jurídica del tractament és l’article 17 de la LCPD i l’article 6.1.a) del RGPD, normes que diuen que el tractament és possible quan l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques. En aquest cas, no és obligatori que ens faciliteu les dades personals que us demanem, amb la qual cosa, si no doneu el vostre consentiment, us prestarem igualment els serveis contractats.

Cedirem o comunicarem les vostres dades personals a través d’Internet, les xarxes socials, la Intranet, l’Extranet, els mitjans de comunicació o la pàgina web del responsable.

No se’n faran transferències fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) a països que no tinguin un nivell adequat de protecció o no estiguin adherits a les normes corporatives vinculants (NCV) de Kumon.

4.- La quarta finalitat és el tractament de les vostres dades personals amb finalitats publicitàries, per a la qual cosa us hem demanat el consentiment exprés en emplenar el formulari «FITXA DE PROVA/MATRÍCULA/TRANSFERÈNCIA».

Per això, només si heu marcat la casella, entenem que heu donat el vostre consentiment exprés perquè puguem tractar les dades personals amb finalitats publicitàries i enviar-vos comunicacions comercials per via electrònica relacionades amb el sector de la formació, així com per qualsevol mitjà, inclòs el correu postal, electrònic, SMS o equivalent. En qualsevol moment podeu revocar el consentiment donat enviant un missatge electrònic a dpd@kumon.es amb l’assumpte «baixa».

Conservarem les dades durant el termini que duri la relació establerta i després durant cinc anys.
 
La base jurídica del tractament és l’article 17 de la LCPD i l’article 6.1.a) del RGPD, normes que diuen que el tractament és possible quan l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques. En aquest cas, no és obligatori que ens faciliteu les dades personals que us demanem, amb la qual cosa, si no doneu el vostre consentiment, us prestarem igualment els serveis contractats.

No cedirem ni transferirem les vostres dades personals a ningú sense el vostre consentiment previ.

Tampoc no se’n faran transferències fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) a països que no tinguin un nivell adequat de protecció o no estiguin adherits a les normes corporatives vinculants (NCV) de Kumon.

Quines són les categories de dades que es tracten?
Són les dades personals que consten en la fitxa de prova/matrícula/transferència i aquelles altres que compartiu amb nosaltres mentre duri la relació entre ambdues parts, com la imatge i el so en participar en les activitats docents.

Quins són els vostres drets?
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició o limitació, revocació del consentiment donat i reclamació enviant una sol·licitud escrita, amb còpia del DNI o un altre document identificatiu equivalent, al domicili de Kumon que consta a l’inici o al nostre delegat de Protecció de Dades a aquesta adreça: dpd@kumon.es.

També teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, situada a l’edifici del Consell General, carrer Doctor Vilanova, 15-17 (planta -5), AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra, (+376) 808 115 - (+376) 808 118 - .


Centre Kumon o centre d’estudi Kumon

Qui és el responsable del tractament?
El centre Kumon, les dades identificatives del qual consten a l’encapçalament del formulari «FITXA DE PROVA/MATRÍCULA/TRANSFERÈNCIA» que heu signat, és el responsable de l’activitat de tractament ALUMNES, per la qual cosa, en compliment de la NORMATIVA, us informem dels tractaments de les vostres dades personals com a alumne o alumna, com a pare o mare, o si escau tutor o tutora (en endavant i conjuntament, «els interessats»), que conté el formulari «FITXA DE PROVA/MATRÍCULA/TRANSFERÈNCIA» i de les dades personals que ens faciliteu en el futur.

DPD
Com a centre Kumon, no estem obligats a tenir delegat de Protecció de Dades. De tota manera, us podeu dirigir al centre Kumon enviant un escrit a l’adreça postal o electrònica que consta a l’encapçalament del formulari «FITXA DE PROVA/MATRÍCULA/TRANSFERÈNCIA».

Amb quines finalitats tractarem les dades? Quina és la legitimació del tractament? Qui són els destinataris d’aquestes dades?
A Kumon tractarem les dades personals amb aquestes finalitats:

1.- La primera finalitat és poder establir la relació jurídica entre ambdues parts que es deriva del procés de matrícula, així com dur a terme el control, l’administració, l’execució i l’ampliació dels serveis contractats; la gestió de la facturació, i complir amb les obligacions legals, comptables, fiscals i totes les relacionades o vinculades amb la matrícula. Conservarem les dades durant el termini que duri la relació establerta i després durant cinc anys.

La base jurídica del tractament és l’article 18.e) de la LCPD i l’article 6.1.b) del RGPD, normes que diuen que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals. A més, és obligatori que ens faciliteu totes les dades personals, ja que sense elles no podem formalitzar la matrícula ni, per tant, prestar els serveis.

No cedirem ni transferirem les vostres dades personals a ningú, excepte les imprescindibles perquè puguem cobrar els imports pactats entre ambdues parts; en aquest cas, cal que cedim les dades personals a l’entitat bancària que ens heu facilitat.

Tampoc no se’n faran transferències fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) a països que no tinguin un nivell adequat de protecció o no estiguin adherits a les normes corporatives vinculants (NCV) de Kumon.

2.- La segona finalitat és el tractament de la imatge i el so de l’alumne amb finalitats educatives, i per això necessitem tractar les dades personals, les citacions, les entrevistes, les opinions, la imatge i el so de l’alumne que participi en les activitats docents, ja que forma part imprescindible del mètode Kumon, amb la finalitat d’ajudar a desenvolupar les habilitats pròpies de l’aprenentatge autodidacte, aprendre a estudiar d’una manera optimitzada i revisar i millorar el procés d’aprenentatge.

Conservarem les dades durant el termini que duri la relació establerta i després durant cinc anys.

La base jurídica del tractament és l’article 18.e) de la LCPD i l’article 6.1.b) del RGPD, normes que diuen que eltractament és necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, ja que el mètode Kumon implica que els orientadors observin i analitzin la manera en què l’alumne aborda els problemes per adaptar el ritme de progrés i anar incrementant-lo de mica en mica. A més, és obligatori captar la imatge i el so de l’alumne, ja que la feina amb cada alumne està totalment personalitzada; no hi ha dos infants iguals. Per fer una bona projecció d’estudi, és imprescindible l’observació minuciosa del treball a la classe de l’alumne i l’anàlisi de cadascun dels seus gestos, dels seus moviments, del seu comportament davant les dificultats o dels procediments que utilitza en cada cas per resoldre els exercicis. Per tant, l’enregistrament en vídeo de l’activitat es fa imprescindible perquè l’orientador Kumon pugui visualitzar el treball de cada alumne en particular d’una manera minuciosa i definir l’estratègia que cal seguir amb cadascun.

No cedirem ni transferirem les vostres dades personals a ningú sense el vostre consentiment previ.

3.- La tercera finalitat és el tractament de la imatge, el so i les dades personals de l’alumne amb finalitats publicitàries, per a la qual cosa us hem demanat el consentiment exprés en emplenar el formulari «FITXA DE PROVA/MATRÍCULA/TRANSFERÈNCIA».

Per això, només si heu marcat la casella, ens doneu el vostre consentiment exprés perquè puguem tractar amb finalitats publicitàries les dades personals i la imatge i el so de l’alumne que participi en les activitats docents, així com en els esdeveniments de lliurament de diplomes; informació sobre la seva participació en concursos o sortejos; les seves entrevistes i declaracions, i en general, totes aquelles activitats dutes a terme amb la seva ajuda per difondre el mètode Kumon, perquè després d’això puguem publicar-les, reproduir-les, distribuir-les, exhibir-les, comunicar-les públicament, transformar-les, comercialitzar-les o explotar-les comercialment en qualsevol suport o format, ja sigui fotogràfic, televisiu, vídeo gràfic, imprès i a través d’Internet, les xarxes socials, la Intranet, l’Extranet, els mitjans de comunicació o la pàgina web del responsable. La imatge i la veu les cediu de forma lliure, voluntària, gratuïta, no exclusiva i sense límit temporal ni geogràfic, i a més renuncieu expressament a qualsevol reclamació, denúncia o demanda dirigida contra el responsable derivada de l’ús de la imatge, el so i les vostres dades personals de conformitat amb l’autorització concedida. En qualsevol moment podeu revocar el consentiment donat enviant un missatge electrònic a dpd@kumon.es amb l’assumpte «baixa».

Conservarem les dades durant el termini que duri la relació establerta i després durant cinc anys.

La base jurídica del tractament és l’article 17 de la LCPD i l’article 6.1.a) del RGPD, normes que diuen que el tractament és possible quan l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques. En aquest cas, no és obligatori que ens faciliteu les dades personals que us demanem, amb la qual cosa, si no doneu el vostre consentiment, us prestarem igualment els serveis contractats.

Cedirem o comunicarem les vostres dades personals a través d’Internet, les xarxes socials, la Intranet, l’Extranet, els mitjans de comunicació o la pàgina web del responsable.

No se’n faran transferències fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) a països que no tinguin un nivell adequat de protecció o no estiguin adherits a les normes corporatives vinculants (NCV) de Kumon.

4.- La quarta finalitat és el tractament de les vostres dades personals amb finalitats publicitàries, per a la qual cosa us hem demanat el vostre consentiment exprés en emplenar el formulari «FITXA DE PROVA/MATRÍCULA/TRANSFERÈNCIA».

Per això, només si heu marcat la casella, entenem que heu donat el vostre consentiment exprés perquè puguem tractar les dades personals amb finalitats publicitàries i enviar-vos comunicacions comercials per via electrònica relacionades amb el sector de la formació, així com per qualsevol mitjà, inclòs el correu postal, electrònic, SMS o equivalent. En qualsevol moment podeu revocar el consentiment donat enviant un missatge electrònic a dpd@kumon.es amb l’assumpte «baixa».

Conservarem les dades durant el termini que duri la relació establerta i després durant cinc anys.

La base jurídica del tractament és l’article 17 de la LCPD i l’article 6.1.a) del RGPD, normes que diuen que el tractament és possible quan l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques. En aquest cas, no és obligatori que ens faciliteu les dades personals que us demanem, amb la qual cosa, si no doneu el vostre consentiment, us prestarem igualment els serveis contractats.

No cedirem ni transferirem les vostres dades personals a ningú sense el vostre consentiment previ.

Tampoc no se’n faran transferències fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) a països que no tinguin un nivell adequat de protecció o no estiguin adherits a les normes corporatives vinculants (NCV) de Kumon.

Quines són les categories de dades que es tracten?
Són les dades personals que consten en la fitxa de prova/matrícula/transferència i aquelles altres que comparteixis amb nosaltres mentre duri la relació entre ambdues parts, com la imatge i el so en participar en les activitats docents.

Quins són els teus drets?
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició o limitació, revocació del consentiment donat i reclamació enviant una sol·licitud escrita, juntament amb una còpia del DNI o un altre document identificatiu equivalent, al domicili que consta a l’encapçalament del formulari.

També teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, situada a l’edifici del Consell General, carrer Doctor Vilanova, 15-17 (planta -5), AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra, (+376) 808 115 - (+376) 808 118 - dpd@kumon.es.
 

Obligacions de cada responsable

S’informa els interessats que les obligacions adquirides per Kumon i el centre Kumon estan limitades al seu àmbit d’acció, i que cadascun d’ells és responsable del tractament que fan de les dades de caràcter personal i de les mesures de seguretat que hagin d’aportar en els seus centres de treball respectius, així com la seva responsabilitat sobre el personal a càrrec de cadascun d’ells.

Recollida d’informació sobre el comportament de l’usuari i remàrqueting
Kumon, o els nostres proveïdors analítics, poden enviar galetes al vostre dispositiu o utilitzar balises web per recopilar informació estadística.

Una galeta no us identifica personalment. És, simplement, una forma de saber que un navegador web en particular es va utilitzar per visitar els nostres llocs.

De la mateixa manera, una balisa web no us identifica personalment. És, simplement, una forma d’enviar automàticament a una eina d’anàlisi informació sobre els llocs i els continguts que es visiten.

Les galetes i les balises web ens permeten de determinar coses com si un navegador web en particular inverteix molt de temps en els nostres llocs web o hi fa diverses visites al mes, així com altres tipus d’anàlisi.

Si no ens proporcioneu informació d’identificació personal, les vostres visites —malgrat que utilitzem galetes o balises web— seran anònimes. No sabem qui és la persona a la qual s’associa la galeta.

Per exemple, utilitzem remàrqueting amb Google Analytics per fer publicitat en línia. Google Analytics col·locarà una galeta en el vostre navegador per permetre a tercers, com Google o determinats servidors i xarxes publicitàries, de mostrar-vos anuncis basats en les vostres visites anteriors al nostre lloc web. Aquests anuncis se us mostraran en els llocs web i els serveis de tercers a través d’Internet.

Kumon no ven, ni lloga, ni comparteix la informació sobre la vostra persona recopilada directament a través vostre o de terceres parts amb altres tercers amb finalitats de comercialització específiques d’aquestes parts.

Els usuaris que desitgin optar per no rebre anuncis com a resultat de la informació d’identificació no personal han de visitar www.networkadvertising.org/choices i seguir les instruccions que s’indiquen en la pantalla. Kumon segueix una estricta política d’inclusió voluntària per als usuaris que li proporcionen informació d’identificació personal.

Exclusió voluntària
Malgrat la política de privacitat de Kumon, no podem controlar les activitats de servidors i xarxes publicitàries. Si us plau, poseu-vos en contacte amb aquests servidors i xarxes o consulteu les seves polítiques de privacitat respectives per obtenir-ne més informació. Teniu més informació sobre aquest tema, a continuació, en la pestanya «Navegació amb galetes».