Les qualitats del mètode Kumon

A Kumon estem plenament dedicats a buscar tot el potencial de cada alumne d’una manera individual. Els professors de Kumon proporcionen l’orientació necessària perquè els alumnes puguin fer els exercicis tots sols. És una manera d’aprendre a estudiar de forma autodidacta amb la qual els alumnes s’adonen que poden fer qualsevol cosa si ho intenten i així reforcen la seva autoestima. Desenvolupen la capacitat d’enfrontar-se a nous desafiaments pel seu compte.

L’objectiu de Kumon és formar persones responsables i competents que es puguin forjar pel seu compte un futur en la vida.

A Kumon creiem que el més beneficiós que podem fer pels infants és dotar-los de la capacitat d’avançar des de materials de primària fins a materials de secundària mitjançant un aprenentatge autodidacte al més aviat possible en la vida.

Des de Kumon se’ls dóna orientació a través del programa de Matemàtiques. Les matemàtiques per a infants, de totes les edats i capacitats, són la base de l’objectiu de Kumon. Seran capaços de resoldre exercicis tant de matemàtiques de primària com de secundària d’una manera senzilla.

Kumon English permet de dominar l’anglès de forma 100 % natural. Els alumnes adquireixen de forma personalitzada, amena i progressiva una alta competència comunicativa i en comprensió i lectura de textos originals en anglès.

El nostre material didàctic exclusiu ens permet d’adaptar-nos a cada alumne, desenvolupar al màxim la seva capacitat d’aprenentatge autodidacte i impulsar el seu creixement a través de l’adquisició d’aquesta nova llengua.

Amb el mètode Kumon, els alumnes estudien de forma autònoma des de petits i desenvolupen un alt nivell de capacitat acadèmica i l’habilitat d’aprendre a estudiar tots sols. El nostre objectiu és dotar els infants que estudien amb Kumon de la capacitat de fer front als desafiaments que se’ls presenten, tant a l’escola com en altres activitats. En definitiva, les habilitats que adquireixen els alumnes gràcies a Kumon els són molt útils per aconseguir els seus objectius i els seus somnis.

El mètode Kumon va néixer de l’amor d’un pare pel seu fill

Quan va començar a desenvolupar el mètode, el fundador, Toru Kumon, sostenia que quan el seu fill pogués fer amb facilitat tasques de matemàtiques de primària i de secundària, tindria tot el temps del món per dedicar-se a qualsevol altra activitat que li interessés. Per això va pensar en el que podria fer a casa per ajudar el seu fill a dominar les matemàtiques per a infants de secundària.

Amb l’objectiu d’ajudar el seu fill a adquirir autonomia, Toru Kumon va preparar el seu propi material didàctic i mètode d’estudi. Va escriure exercicis d’operacions en fulls volants i els va combinar amb un mètode d’aprenentatge autodidacte que permetés al seu fill avançar tot sol.

En efecte, el que va fer Toru Kumon va ser crear el prototip del mètode per aprendre a estudiar de Kumon. Havia assentat les bases per al plantejament individualitzat de Kumon, que permet que cada alumne aprengui en funció de la seva capacitat acadèmica i amb l’objectiu de buscar el seu potencial. En l’actualitat, continuem donant la màxima importància a ambdós aspectes.

Amb el mètode Kumon, els alumnes comencen l’estudi des d’un punt de partida senzill, adequat per al nivell de capacitat de cadascú i sense tenir en compte la seva edat o el curs a què pertanyen. Els quadernets estan plens de pistes i exemples perquè infants de totes les edats i capacitats puguin resoldre els exercicis tant de matemàtiques de primària com de secundària, d’una manera comprensible.

Amb el mètode Kumon, els alumnes aprenen resolent fulls d’estudi tots sols, sense que ningú els ensenyi

Als infants se’ls ha de deixar aprendre a estudiar des d’un punt en què ho puguin fer fàcilment, sense tenir-ne en compte l’edat o el curs escolar. D’aquesta manera se’ls permet experimentar l’alegria d’aprendre. Per exemple, quan se senten còmodes, els alumnes són capaços de resoldre la tasca tots sols, aconseguir un cent per cent d’encerts, gaudir de l’estudi i avançar sense dificultat. Per aquesta raó, és essencial que el punt de partida sigui senzill, amb la finalitat de crear una base sòlida per a l’estudi amb la qual desenvolupar la seva capacitat acadèmica tots sols.

A Kumon, animem els alumnes a desenvolupar una avançada capacitat acadèmica i d’aprenentatge autodidacte, i ens assegurem d’ensenyar-los a aprendre a estudiar tots sols, en un nivell adequat per a ells i sense perdre la motivació.

Però quin és el punt ideal d’estudi? És el nivell òptim perquè un alumne desenvolupi la seva capacitat acadèmica i d’aprenentatge autodidacte. Pot ser un nivell còmode o un de més exigent, segons el que sigui millor per a cadascú en les diferents etapes del seu estudi amb Kumon. No obstant això, sempre serà un nivell en el qual puguin experimentar repetides vegades la sensació de triomf i progressar tots sols sense que ningú els ensenyi. Amb això al cap, els professors de Kumon controlen, guien i proposen reptes contínuament als alumnes, augmentant progressivament el nivell de dificultat dels fulls d’estudi que els assignen i tenint en compte l’augment de la capacitat acadèmica de cadascú.

Quan estudien en el nivell adequat, als alumnes se’ls proporciona la quantitat apropiada d’estímul mental, igual que haurien d’intentar fer els exercicis físics apropiats per desenvolupar un cos fort. Mitjançant l’estudi continuat a aquest nivell, els alumnes adquireixen confiança en si mateixos i entenen que poden fer qualsevol cosa si ho intenten, fet que els permet desenvolupar un nivell elevat de capacitat acadèmica.

L’objectiu del mètode Kumon és que els alumnes vagin més enllà del seu curs escolar mitjançant un aprenentatge autodidacte i que avancin per estudiar materials des de primària fins a secundària essent petits.

Quan estudien en el seu punt ideal, els alumnes pensen i resolen els exercicis tots sols. Quan es queden encallats, analitzen les pistes i els exemples inclosos en els fulls d’estudi i descobreixen ells mateixos com continuar. D’aquesta manera, l’estudi continuat en el punt ideal fomenta la capacitat d’aprendre a estudiar tots sols, és a dir, l’autodidactisme.

Posteriorment, els alumnes utilitzen aquesta capacitat d’aprenentatge autodidacte per avançar d’una manera autònoma més enllà del seu curs escolar. Aconsegueixen resoldre exercicis més difícils de matemàtiques per a infants de primària i secundària.

En resum, el mètode Kumon és un mètode d’aprenentatge l’objectiu del qual és buscar el potencial de cada alumne i desenvolupar la seva capacitat al màxim per aprendre a estudiar.

A Kumon confiem en l’ampli potencial dels nostres alumnes i volem desenvolupar encara més la capacitat de cadascun d’ells. Nascut del vincle entre un pare i el seu fill, el mètode d’aprenentatge Kumon reflecteix fidelment els pensaments i les idees del seu fundador, Toru Kumon. Al mateix temps, continuem esforçant-nos per millorar i, per això, seguim desenvolupant el nostre material didàctic i mètode d’orientació. I en l’actualitat, aquest mètode continua traspassant fronteres, races, cultures i tradicions, per poder arribar a molts més països i regions de tot el món.

Les qualitats següents permeten aconseguir tot l’anterior:

1. Orientació individualitzada
Kumon és un mètode d’aprenentatge individualitzat en què s’ensenya a aprendre a estudiar a cada alumne en el nivell en què se senti còmode, independentment de la seva edat, fins i tot fent que avanci més enllà del nivell que correspon en aquell moment al seu curs escolar. A Kumon, els alumnes s’entusiasmen i experimenten la sensació de triomf a mesura que augmenta la seva capacitat acadèmica i desenvolupen el seu potencial al màxim.

2. Autodidactisme
Kumon dóna una gran importància a l’aprenentatge autodidacte i, per tant, anima els alumnes a llegir els fulls d’estudi, pensar i fer els exercicis tots sols. La capacitat d’aprendre a estudiar d’una manera autònoma fa que els alumnes siguin cada vegada més proactius i els ajuda a perseguir els seus objectius i aspiracions.

3. Fulls d’estudi graduals
Els fulls d’estudi de Kumon estan organitzats en una seqüència de petits passos. Aquest disseny permet portar els alumnes des dels exercicis més fàcils fins als més difícils avançant de forma molt gradual, de manera que tots puguin aprendre a estudiar amb soltesa i en un nivell apropiat per a ells.

4. Els nostres professors
Els professors de Kumon descobreixen el que cada alumne en particular és capaç de fer i desenvolupen tot el seu potencial. Presten una atenció especial a la capacitat acadèmica de cadascú i a la manera com resol els quadernets. Basant-se en les seves observacions, ofereixen un suport eficaç per garantir que l’estudi està sempre en el punt ideal. Ensenyen d’una manera senzilla a aprendre a estudiar amb un mètode que empra com a eines les matemàtiques per a infants de totes les edats i capacitats.